Privacyverklaring buro BEITS / BeauMel b.v.

Buro BEITS, een geregistreerde handelsnaam van BeauMel b.v., statutair gevestigd te Gouderak en geregistreerd onder KvK-nummer 24364672, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Contactgegevens:
www.burobeits.nl
Westblaak 228
7e verdieping
3012 KP Rotterdam
Tel.: +31 6363 966 00

Bob Bunnik is de Functionaris Gegevensbescherming van BeauMel b.v. 
Hij/zij is te bereiken via bob.bunnik@beaumel.consulting of bovengenoemd telefoonnummer.

Persoonsgegevens die wij verwerken
BeauMel b.v. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam.
- Geslacht.
- Adresgegevens.
- Telefoonnummer.
- E-mailadres.
- Bankrekeningnummer, indien noodzakelijk voor betalingsverkeer.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@beaumel.consulting dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
BeauMel b.v. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
- Om goederen en diensten bij u af te leveren.
- Het afhandelen van uw betaling.

Geautomatiseerde besluitvorming
BeauMel b.v. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van BeauMel b.v.) tussen zit.
BeauMel b.v. gebruikt slechts standaard computerprogramma's van Microsoft Office 365 om haar adviestaken uit te voeren, om facturen op te stellen, of in contact te treden met u.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
BeauMel b.v. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de wettelijke bewaartermijnen voor alle relevante categorie├źn van persoonsgegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden
BeauMel b.v. verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
BeauMel b.v. gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door BeauMel b.v. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@beaumel.consulting.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. BeauMel b.v. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
BeauMel b.v. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met ons via info@beaumel.consulting.
BeauMel b.v. heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:
- Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
- Encryptie van alle opgeslagen data op computers/laptops.
- Password en/of biometrische beveiliging van alle devices.

buro BEITSbv

Bezoekadres (op afspraak):
Westblaak 228
7e verdieping
3012 KP Rotterdam
Nederland
Buro BEITS is een handelsnaam van BeauMel b.v., statutair gevestigd te Gouderak en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24364672.